Oruç – Diyanet Vakfı – Pdf indir
Dini Kitaplar , Kitap / Kasım 11, 2017

  Allah’n buyruklar ve yasaklar elbetteki kullarn iyili i içindir. slâm bilginleri bütün hükümlerin insanlarn yararlarn gerçekle tirme amacna yö- nelik oldu u konusunda görü birli i etmi lerdir. Bu bakmdan, Allah’n yaplmasn istedi i eylerde kullar için çok büyük faydalar, yasaklad  eylerde ise büyük zararlar bulundu u kesindir.Oruç – Diyanet Vakfı – Pdf indir Kur’ân- Kerîm’de akla aykr hiçbir emir ve yasak bulunmamakla birlikte, bütün emir ve yasaklarn yarar ve hikmetlerini bilmek de mümkün de ildir. Kald ki, ibadetler dinin bir yönüyle akl üstü ve bir yönüyle sembolik törenleri kapsamnda de erlendirildi i vakit, o dinin mensuplar, benimsemi olduklar dinin bu gereklerini bir hikmet, bir yarar arama telâ na dü meden yerine getirmek durumundadrlar. Bununla birlikte öteden beri slâm bilginleri çe itli ibadetlerin yarar ve hikmetleri konusunda kafa yormu , bunlarn ki isel pratik yararlarndan çok, insan nefsinin arndrlmas ve yükseltilmesi yolunda fonksiyonel hale getirmeye çal m lardr. badetleri, bir hedefe eri menin yolu olarak görebilenler için bu kulluk görevleri, artk Oruç Pdf indir  srtta ta nan ve bir an önce indirilmeye çal lan bir yük olmaktan çkar ve âdeta üzerinde yükseklere ula - lan bir araç haline gelir. badet esasen Hakk’n emrine riayet oldu u gibi, sonuç itibariyle,…