Oruç – Diyanet Vakfı – Pdf indir

Kasım 11, 2017
WEB TASARIM
WEB TASARIM

 

oruç pdf indir

oruç pdf indir

Allah’n buyruklar ve yasaklar elbetteki kullarn iyili i içindir. slâm bilginleri
bütün hükümlerin insanlarn yararlarn gerçekle tirme amacna yö-
nelik oldu u konusunda görü birli i etmi lerdir. Bu bakmdan, Allah’n
yaplmasn istedi i eylerde kullar için çok büyük faydalar, yasaklad 
eylerde ise büyük zararlar bulundu u kesindir.Oruç – Diyanet Vakfı – Pdf indir Kur’ân- Kerîm’de akla aykr
hiçbir emir ve yasak bulunmamakla birlikte, bütün emir ve yasaklarn
yarar ve hikmetlerini bilmek de mümkün de ildir. Kald ki, ibadetler dinin
bir yönüyle akl üstü ve bir yönüyle sembolik törenleri kapsamnda de erlendirildi
i vakit, o dinin mensuplar, benimsemi olduklar dinin bu gereklerini
bir hikmet, bir yarar arama telâ na dü meden yerine getirmek durumundadrlar.
Bununla birlikte öteden beri slâm bilginleri çe itli ibadetlerin
yarar ve hikmetleri konusunda kafa yormu , bunlarn ki isel pratik yararlarndan
çok, insan nefsinin arndrlmas ve yükseltilmesi yolunda fonksiyonel
hale getirmeye çal m lardr. badetleri, bir hedefe eri menin yolu olarak
görebilenler için bu kulluk görevleri, artk Oruç Pdf indir  srtta ta nan ve bir an önce indirilmeye
çal lan bir yük olmaktan çkar ve âdeta üzerinde yükseklere ula -
lan bir araç haline gelir. badet esasen Hakk’n emrine riayet oldu u gibi,
sonuç itibariyle, halkn hakkna riayeti de içerir. Bu sebeple de ibadette
Hakk’n ve halkn hukukuna riayet birlikte gerçekle ir.
slâm dini ferdin toplum içinde uyumlu, güvenilir ve ho görülü olmasn
sa lamaya yönelik düzenlemeler getirdi i gibi onun yaratc ile olan ba lant-
sn daha derinden hissetmesine, devam ettirmesine ve geli tirmesine hizmet
edecek düzenlemeler de getirmi tir. Hukuka riayet bakmndan halk ve Hakk’
birbirinden ayrmak isabetli olmad  gibi, halk ile ili kilerin Hakk’ ilgilendirdiini
göz ard etmek de mümkün de ildir. Peygamberimiz’in ” nsanlara te ekkür
etmeyen Allah’a ükretmez” (Ebû Dâvûd, Edeb, 11), “Merhamet etmeyene
merhamet olunmaz” (Buhârî, Edeb, 18; Müslim, Fezâil, 65) ve “Hakknda
üç kom usunun olumlu tanklkta bulundu u ki iyi Allah affetmi tir”
(Tirmizî, Cenâiz, 63) gibi ifadeleri bu ba lanty i aretlemektedir. Yûnus da
her halde “Yaratlan sevdik yaratandan ötürü” derken vurguyu ayn noktaya
yapyordu. Bu itibarla slâm, ki inin yaratan ile gönül ba na, kendisiyle bar-
k olmasna önem verdi i gibi insanlarla “iyi geçim”ine de ayn önemi vermi
tir.

 

Yorum Yapılmamış

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir